قیمت پوکه

لیست قیمت انواع پوکه

پوکه سیاه بادامی درجه یک ​

پوکه سیاه بادامی درجه یک هر متر مکعب 60 هزار تومان

پوکه سیاه نخودی درجه یک ​

پوکه سیاه نخودی درجه یک هر متر مکعب 70 هزار تومان

پوکه سیاه درجه دو ​

پوکه سیاه درجه دو هر متر مکعب 50 هزار تومان

قلوه سنگ درجه یک ​

قلوه سنگ درجه یک هر تن 40 هزار تومان

پوکه سیاه بادامی درجه دو

پوکه سیاه بادامی درجه دو هر متر مکعب 55 هزار تومان

پوکه نخودی درجه دو ​

پوکه نخودی درجه دو هر متر مکعب 65 هزار تومان

پوکه عدسی قرمز درجه یک ​

پوکه عدسی قرمز درجه یک هر متر مکعب 65 هزار تومان

سنگ پا هرمی درجه یک ​

سنگ پا هرمی درجه یک هر عدد 400 تومان

پوکه بادامی مخلوط

پوکه بادامی مخلوط(سیاه، قرمز، نخودی) درجه یک هر متر مکعب 60 هزار تومان

پوکه عدسی سیاه درجه یک​

پوکه عدسی سیاه درجه یک هر متر مکعب 70 هزار تومان

پوکه ماسه ای سیاه درجه یک ​

پوکه ماسه ای سیاه درجه یک هر تن 35 هزار تومان

سنگ پا دستگاه درجه یک ​

سنگ پا دستگاه درجه یک هر عدد 300 تومان